GO-tours Minibus

GO-tours minibus travelling through countryside.